English
 
Дома
Софтвер
Хардвер
За нас
Контакт
Medica 2002 е јадрото на здравствениот информационен систем.
Претставува функционален збир од апликации со кои брзо и елегантно се автоматизираат амбулантско - поликлиничките, болничките, материјалните, финансиските, сметководствените и организационите активности на здравствените институции.

Содржински апликациите се состојат од:

1. Амбулантско поликлиничко лекување
2. Болничко лекување
3. Специјални апликации
4. Администрација
5. Менаџерски систем
6. Додатен софтвер

Покрај наведените апликации Medica 2002  го чинат и:

- сметководствено - административниот модул (финансиско и материјално книговодство,
  магацинско работење, архива, правна служба)
- човечки ресурси (кадровската евиденција, плати, систем за евиденција на работно време)
- електронски ораганизатор (пораки и обврски).
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2007 Enter. All rights reserved. Revised: August 31, 2009.