English
 
Дома
Софтвер
Хардвер
За нас
Контакт
 
Деловен софтвер - Luca
Luca Ви ја „дава на дланка“ целокупната состојба во компа-нијата, Ве информира за најпо-волните набавни цени и нај-добрите добавувачи, најпро-фитабилните продажби, Ве алармира за роковите и укажу-ва на пропустите во материјал-но - финансиското работење.
 
 
 
 
Интернет кафе софтвер
Cyber Monitor 2004 e професионален софтвер за финансиска и временска евиденција, како и менаџирање на користењето на работните станици во интернет кафеа, играчници, школи, хотели, или институции кои располагаат со компјутери за јавна употреба.
  Медицински софтвер
Medica 2002 e функционален збир од програмски модули со кои брзо и елегантно се автоматизираат амбулантско - поликничките, болничките, материјалните,  сметководствените и организационите активности на здравствените институции.
  Импресивни модули за посебна намена
- Архива - Сметководство на одговорност - Тендер - Одржување и сервисирање на основни средства - Проектен менаџмент - Поддршка на стандарди - ISO, HACCP, IAS - Billing - Ресторанско работење - Аптека ...
 
Enter doo, Ohrid. Copyright © 2000-2007 Enter. All rights reserved. Revised: August 31, 2009.