Поважни Модули

Софтверски продукти – модули, дел од широкиот спектар на Luca кои се нудат и како посебни пакети во зависност од потребите на клиентот.

Some description

Luca - Human Resources

Независен систем за следење и управување со човечките ресурси на компаниите / институциите, кој истовремено може да се употребува и како интегриран дел од Luca ERP информационите системи.

Some description

Luca - E-commerce

Веб базирана солуција за компетно самостојно водење на електронска трговија, со можност да биде поврзан со централната база и да врши внес и читање од Luca ERP софтверот.

Some description

Luca - Billing

Систем за масовно генерирање на сметки и следење на наплатата

Some description

Luca - WM (Warehouse Managment)

Детална контрола и следливост на залихите по локации и серии преку баркодови, етикети и мобилни читачи

Some description

Luca - SFA (Sales Force Automation)

Автоматизација на мобилните порачки и амбулантната продажба

Some description

Luca - SCM (Supply Chain Managment)

Планирање на материјалите и оптимизација на синџирот на набавките

Some description

Luca - Time & Attendance

Систем за евиденција на работното време

Вертикални Решенија

Внимателно осмислeни и дизајнирани специјални верзии, т.н.р. вертикални решенија наменети за компаниите / институциите од точно определена дејност

Some description

Luca - Medica

Софтвер за автоматизација на амбулантските, болничките и матријално - финансиските активности на здравствените институции

Some description

Luca - Јавен Сектор

- Општини
- Комунални Претпријатија
- Буџетски Институции

Some description

Luca - Инд. Производство

Винарии, Млекари, Агроиндустрија, Мелници и пекари, Прехрамбена индустрија, Фармација, Индустриско производство, Градежништво

Some description

Luca - Трговија

- Дистрибутери и велетрговци
- Синџири на малопродажба
- Откупни Центри

Some description

Luca - Услужни Дејности

- Сервисни центри
- Теренски услуги
- Осигурителни брокерски друштва
- Станици за технички преглед
- Транспорт и шпедиција
- Недвижности